Hyvinvoiva työntekijä on organisaation tärkein kilpailuetu

Ihmiset voivat hyvin, kun he tulevat kohdatuiksi, nähdyiksi ja kuulluiksi.
Voimavarakeskeisellä työnohjauksella voidaan tukea työhyvinvointia, vuorovaikutussuhteita ja tavoitteellisempaa työntekoa.

Olen voimavarakeskeinen työnohjaaja (STOry), uraohjaaja, työyhteisösovittelija (SFF) ja innostava kouluttaja (pedagoginen pätevyys).

Opiskelen parhaillaan ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi (Siria).

Tarjoan erilaisia työhyvinvointia lisääviä palveluita, kuten voimavarakeskeistä työnohjausta, vuorovaikutusvalmennusta, uraohjausta, työyhteisösovittelua ja koulutusta. Uutena palveluna ratkaisukeskeinen lyhytterapia. 

Erityisosaamistani on työyhteisöiden, tiimien, esihenkilöiden ja työntekijöiden auttaminen erilaisissa kuormitus-, muutos-, ristiriita- ja konfliktitilanteissa, vaativassa asiakastyössä ja projektityössä. Olen erikoistunut dialogisiin, voimavarakeskeisiin ja ratkaisukeskeisiin ohjausmenetelmiin.

Dialogiseen työotteeseeni kuuluu ohjaukseen osallistuvien henkilöiden vahva osallisuus työnsä kehittämiseen. Tavoitteenani työssäni on vahvistaa ihmisten ymmärrystä itsestään ja toisistaan, kyvykkyyttä ja hyvinvointia. Visionani on rakentaa parempaa työelämää, vuorovaikutusta, työn imua, sujuvuutta ja hyvinvointia.

Vahvuuksiini kuuluvat erilaiset visuaaliset työskentelytavat ja  etä- ja hybridiohjauksien menetelmät. Ohjaan, valmennan ja koulutan lähi- ja etätoteutuksella sujuvasti suomeksi, ruotsiksi sekä englanniksi.

Tutustu ketteriin ohjaus-, koulutus-, sovittelu- ja lyhytterapiapalveluihini ja ota rohkeasti yhteyttä niin mietitään yhdessä minkälainen palvelu sopisi juuri sinulle tai tiimillesi.

Palvelut – Työnohjaus, työyhteisösovittelu, koulutus, uraohjaus ja lyhytterapia

Ryhmätyönohjaus ja työyhteisöohjaus

Työyhteisön tai tiimin toimivuutta voidaan kehittää ja vahvistaa työnohjauksella.

Yksilötyönohjaus ja esihenkilötyönohjaus

Yksilö- ja esihenkilötyönohjauksen avulla voidaan vahvistaa ja kehittää yksilön tai esihenkilön kykyjä kohdata ja ratkaista ristiriitatilanteita omassa työssään.

Työyhteisösovittelu

Tieteellisesti tutkittu nopea ja tehokas konfliktinhallintamenetelmä. Työyhteisösovittelun tarkoituksena on etsiä riitaan, ristiriitaan tai konfliktiin ratkaisua, joka on tyydyttävä kaikille osapuolille.

Koulutus,luennot, työpajat, fasilitointi sekä työyhteisövalmennus

Innostavat koulutukset, keynotet ja luennot. Työyhteisötaitojen kehittäminen ja tyky-päiviin sopivia työpajoja, dialoginen fasilitointi tueksi kehittämiseen ja työyhteisöille räätälöidyt valmennukset. Järjestökoulutukset työntekijöille, vertaisille ja vapaaehtoisille.

Kriisityönohjaus

Kriisityönohjauksen avulla voidaan tukea yksilöä tai koko työyhteisöä asiakastilanteista tai työstä esiin nousseiden haasteiden ja vaativien kriisitilanteiden ja konfliktien käsittelyssä.

Uraohjaus

Uraohjauksen avulla voit saada selkeyttä uratavoitteisiisi ja apua jos olet epävarma tämän hetken työn sopivuudesta sinulle, harkitset työnvaihtoa tai olet aktiivisessa työnhaussa.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

🟠Muutama harjoitteluasiakaspaikka vapaana lyhytterapiavastaanotolleni Turkuun tai etänä. 🟠 Opiskelen ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi (Siria sertifioitu lyhytterapeutti) ja teen parhaillaan opintoihin kuuluvaa harjoittelua. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on voimavarakeskeistä, vahvuuksiin keskittyvää terapiaa. Lyhytterapialla tarkoitetaan 1-25 kerran tavoitteellista keskusteluprosessia, jossa keskiössä ovat asiakkaan esille ottamat teemat ja tavoitteet. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on matalan kynnyksen psykososiaalista tukea soveltuen lievempien psyykkistä hyvinvointia kuormittavien asioiden työstämiseen. Lyhytterapia ei kuitenkaan ole psykoterapiaa tai lyhytpsykoterapiaa.

Yksilötyönohjaus ja esihenkilötyönohjaus

Yksilötyönohjauksen tarkoituksena on vahvistaa työntekijän tai esihenkilön henkilökohtaisia kykyjä kohdata ja ratkoa omaan työhönsä liittyviä ristiriitatilanteita sekä saavuttaa henkilökohtaisia ammatillisia kehittymistavoitteita.

Esihenkilötyönohjauksessa tuetaan esihenkilöiden ammatillista kehittymistä, jotta esihenkilöt voivat ohjata tiimiään toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla kohti yhteisiä tavoitteita.

Ohjaus on luottamuksellista ja kaikki ohjauksessa esillä olleet asiat ja mielipiteet kuuluvat vaitiolovelvollisuuden piiriin. Ohjauksesta laaditaan työnohjaussopimus, johon kirjataan yksilötyöohjauksen tavoitteet. Näitä tarkastellaan ja arvioidaan työnohjausprosessin aikana ja sen lopuksi.

Työnohjaus on mahdollista toteuttaa lähitapaamisina tai etänä videoyhteyden välityksellä.

Ohjauksen pituus sekä muut käytännöt sovitaan aina yksilöllisesti, jotta yhteistyö vastaisi mahdollisimman hyvin asiakkaan tavoitteita ja tarpeita.

Ryhmätyönohjaus ja työyhteisöohjaus

Ryhmätyönohjaus ja työyhteisöohjaus auttavat työntekijöitä, työyhteisöä ja organisaatiota yhdessä kehittämään työtään sekä työskentelemään tavoitteellisemmin ja kestävämmin. Voimavarakeskeisenä työnohjaajana pyrin vahvistamaan ohjattavien omaa toimijuutta erilaisissa työelämän tilanteissa ja lisäämään heidän työhyvinvointiaan.

Dialogisten menetelmien avulla ryhmä- ja työyhteisötyönohjauksissa etsitään uusia tai vaihtoehtoisia ajattelu- ja toimintatapoja erilaisiin työelämään liittyviin kysymyksiin, vaikeuksiin tai muutostilanteisiin.

Ohjaus on luottamuksellista ja kaikki ryhmä- tai työyhteisötyönohjauksessa esillä olleet asiat ja mielipiteet kuuluvat vaitiolovelvollisuuden piiriin. Työnohjauksesta laaditaan työnohjaussopimus, johon kirjataan työohjauksen tavoitteet. Näitä tarkastellaan ja arvioidaan työnohjausprosessin aikana ja sen lopuksi.

Ryhmämuotoinen työnohjaus on mahdollista toteuttaa lähitapaamisina tai etänä videoyhteyden välityksellä.

Ohjauksen pituus ja muut käytännöt sovitaan aina yksilöllisesti, jotta yhteistyö vastaisi mahdollisimman hyvin asiakkaan tavoitteita ja tarpeita.

Työyhteisösovittelu

Työyhteisösovittelu on tieteellisesti tutkittu, nopea ja tehokas työkalu työyhteisöjen ristiriitojen ratkaisemiseen. Työyhteisösovittelussa ratkotaan työpaikalle syntyneitä ristiriitoja ja konfliktitilanteita ulkopuolisen sovittelijan avulla dialogin ja vuorovaikutuksen kautta.

Sovitteluprosessi koostuu alkuinfosta, yksilöhaastatteluista, yhteistapaamisesta, joka tähtää sovittelusopimuksen tekemiseen ja mahdollisesta seurantatapaamisesta, joka toteutetaan 2-3kk sovitteluprosessin läpikäymisen jälkeen. Sovitteluprosessiin voi osallistua kaksi ihmistä, suurempi ryhmä tai koko työyhteisö.

Työyhteisösovittelija ei ratkaise erimielisyyttä osapuolten puolesta, vaan toimii sovinnon mahdollistajana. Työyhteisösovittelu kohentaa työyhteisön psykologista turvallisuutta, opettaa arvostavaa keskustelukulttuuria, auttaa luomaan konflikteja ehkäisevää toimintakulttuuria ja lisää tuottavuutta työpaikoilla, kun energiaa vapautu perustehtävään ja sairauspoissaolot vähenevät.

Työyhteisösovittelu on luottamuksellista ja kaikki sovittelussa esillä olleet asiat ja mielipiteet kuuluvat vaitiolovelvollisuuden piiriin. Sovittelusta laaditaan sopimus, johon kirjataan sovittelun keskeinen sisältö ja päämäärät.

Työyhteisösovittelun hinnoitteluperusteena on työyhteisön koko. Varaa työyhteisösovittelun maksuton esittelyaika varauskalenterista.

Koulutukset, luennot, työpajat, fasilitointi ja työyhteisövalmennus

Organisaatiokoulutuksia, luentoja, työpajoja ja fasilitointia esimerkiksi teemoilla, joista voimme räätälöidä juuri teille sopivan kokonaisuuden:

 •  Dialoginen vuorovaikutus ja arvostavan keskustelukulttuurin rakentaminen työyhteisössä
 • Tunne- ja vuorovaikutustaidot työyhteisössä

 • Työyhteisöjen konfliktien ennaltaehkäisy

 • Ristiriita- ja konfliktitilanteiden sovittelu esihenkilönä työnarjessa
 • Psykologinen turvallisuus työyhteisössä

 • Voimavara- ja kuormitustekijät työnarjessa
 •  Työn voimavarojen ja resilienssin vahvistaminen työyhteisössä

 • Voimavaroja johtamiseen ja voimavarakeskeiset johtamistaidot
 • Itsensä johtaminen, työnsuunnittelu ja ajanhallinta
 • Rakentavan palautteenannon työpaja
 • Toiminnalliset menetelmät etäohjauksessa- ja valmennuksessa

Koulutukset, luennot ja työpajat  on mahdollista toteuttaa myös etänä videoyhteyden välityksellä.

Järjestökoulutukset, luennot ja työpajat järjestötyöntekijöille, vertaisille ja vapaaehtoistyöntekijöille:

Järjestöt ovat lähellä sydäntä yrittäjänä ja tarjoan järjestöille järjestökoulutusta edullisempaan hintaa. Kysy rohkeasti tarjousta!

Teemoja, joista voimme räätälöidä juuri teille sopivan kokonaisuuden esimerkiksi järjestötyöntekijöiden, vapaaehtoistyöntekijöiden, vertaisten tai vertaisohjaajien koulutuspäiville:

 • Vapaaehtoisten voimavarojen ja hyvinvoinnin tukeminen
 • Voimavarakeskeinen ryhmänohjaus
 • Työyhteisötaitojen kehittäminen
 • Vapaaehtoistyön kehittäminen ja johtaminen
 • Itsensä johtaminen ja ajanhallinta projektityössä
 • Resilienssi
 • Innostuminen ja motivaatio vapaaehtoistyössä
 • Toiminnalliset menetelmät  etäohjauksessa
 • Haastavat vuorovaikutustilanteet ja niistä oppiminen

Koulutukset, luennot ja työpajat on mahdollista toteuttaa myös etänä videoyhteyden välityksellä.

Dialoginen fasilitointi

Ryhmäprosessin ohjausta, jossa yhdistetään osallistujien tietotaitoa, aktivoidaan ajattelua ja rakennetaan yhteistä ymmärrystä. Fasilitaattori ohjaa ja huolehtii työskentelyn toimivuudesta siten, että asetetut tavoitteet saavutetaan. Fasilitaattorina en ohjaa sisältöä, vaan käytän dialogisia menetelmiä, joiden avulla ryhmä löytää ratkaisut käsiteltäviin kysymyksiin. Työpajatyöskentelyssä käytetään erilaisia dialogisia aktivoivia menetelmiä, jotka mahdollistavat asioiden yhteisen työstämisen isoissakin ryhmissä.

                     Vuorovaikutusvalmennus

Perinteisen työnohjauksen lisäksi tarjoan lyhyitä puolen päivän (2 x 90min) vuorovaikutusvalmennuksia erilaisille työyhteisöille. Tavoitteenani valmennuksissa on tukea työyhteisöjä ja tiimejä oman toiminnan kehittämisessä ja toimivan vuorovaikutuskulttuurin rakentamisessa.

Kriisityönohjaus

Tarvitsetko jonkin tilanteen purkua nopeasti?

Kriisityönohjaus on lyhyt prosessi, joka kestää noin 2-5 tapaamista.Työhön liittyvän kriisin syy voi olla ulkoinen tai sisäinen. Se voi olla äkillinen, yllättävä tapahtuma, kuten onnettomuus tai muunlainen kriisitilanne. Kun organisaatio tai työyhteisö on kohdannut ulkoisen tai sisäisen kriisin voidaan tilannetta helpottaa tai ratkoa kriisityönohjauksella.

Työnohjaus on luottamuksellista ja kaikki työnohjauksessa esillä olleet asiat ja mielipiteet kuuluvat vaitiolovelvollisuuden piiriin. Ohjauksesta laaditaan työnohjaussopimus, johon kirjataan kriisityöohjauksen tavoitteet. Näitä tarkastellaan ja arvioidaan kriisityönohjausprosessin aikana ja sen lopuksi.

Uraohjaus

Uraohjauksen avulla voit saada selkeyttä uratavoitteisiisi ja apua jos olet epävarma tämän hetken työn sopivuudesta sinulle, harkitset työnvaihtoa tai olet aktiivisessa työnhaussa. Minulla on pitkä työkokemus yksilöiden uraohjauksesta: uusien urapolkujen löytämisestä haastavissakin työelämätilanteissa, perhevapaalta työelämään paluussa, yritystoiminnan käynnistämisestä sekä työkykyhaasteiden huomioimisesta työnhaussa. Osaamisen ja vahvuuksien tunnistaminen, selkeyttäminen ja sanoittaminen sekä cv:n ja hakemusten kommentointi kuuluvat vahvuuksiini ohjaajana.

Uraohjaus yksilöille

Uraohjauksessa on esimerkiksi mahdollista käydä läpi työnhaun kannalta tärkeimpiä asioita:

 • hahmottelemme sinulle sopivaa unelmatyötä
 • tunnistamme osaamistasi ja vahvuuksiasi
 • sanoitamme motivaatiotasi, osaamista ja vahvuuksia, jotta voit hyödyntää niitä entistä paremmin urasuunnittelussa/ työnhaussa. 

Uraohjaus tapaamisiin on mahdollistaa yhdistää myös cv:n ja hakemusten tai LinkedIn profiilin kommentointia.

Uraohjaus on luottamuksellista ja kaikki ohjauksessa esillä olleet asiat ja työnhakudokumentit kuuluvat vaitiolovelvollisuuden piiriin. Uraohjauksesta laaditaan ohjaussopimus, johon kirjataan uraohjauksen keskeinen sisältö ja päämäärät. Näitä tarkastellaan ja arvioidaan uraohjausprosessin aikana ja sen lopuksi.

Hinnat yksityishenkilöille (sis. alv 24%)

110€ 60min/ tapaaminen etänä tai lähitapaamisena Turun seudulla. 

CV:n, LinkedIn-profiilin ja hakemusten kommentointi

Mikäli tarvitset vain ammattilaisen mielipidettä ja vinkkejä cv:hen tai LinkedIn-profiiliin ja hakemukseesi, tämä onnistuu vain yhdellä etä- tai lähitapaamisella (Turun seutu). Saat vinkkejä esimerkiksi mitä voisit vahvistaa, mitä keventää, miten tuoda esiin omaa motivaatiota ja osaamista selkeästi.  Ennen tapaamista tarvitsen sinulta alustavan cv:n tai linkin LinkedIn profiiliisi ja hakemuksesi sekä työpaikkailmoituksen tai tiedon organisaatiosta (avoimet hakemukset), johon olet tekemässä hakemusta.

Hinta yksityishenkilöille (sis.alv24%)

150€ / tapaaminen etänä tai lähitapaamisena Turun seudulla. 

Tähän palvelupakettiin sisältyy 1 tapaaminen 60min: cv:n tai LinkedIn profiilin kommentointi ja 1 hakemuksen kommentointi. Etätapaaminen Zoomissa tai lähitapaamiset vain Turun seudulla.

Uraohjaus ryhmille

Toteutan uraohjausta tai työnhakuvalmennusta myös ryhmämuotoisesti.  Voit koota oman ryhmäsi (min. 3 henkilöä) ja keskitytään juuri teille tärkeisiin aiheisiin, joihin keskitymme porukalla. Ryhmämuotoinen uraohjaus on mahdollista toteuttaa lähitapaamisina tai etänä videoyhteyden välityksellä.

Ota yhteyttä ja suunnitellaan teille sopiva kokonaisuus!

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Joskus jo muutama tapaaminen voi auttaa – haen harjoitteluasiakkaita lyhytterapiavastaanotolleni. Opiskelen ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi (Siria sertifioitu lyhytterapeutti) ja teen parhaillaan opintoihin kuuluvaa harjoittelua. Ratkaisukeskeinen lyhytterapiakoulutus (50 op) on kasvatus-, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille tarkoitettu kaksivuotinen täydennyskoulutus. Koulutus antaa lyhytterapeuttipätevyyden, joka ei kuitenkaan ole Valviran laillistama terveydenhuollon ammattinimike.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on voimavarakeskeistä, vahvuuksiin keskittyvää terapiaa. Lyhytterapialla tarkoitetaan 1-25 kerran tavoitteellista keskusteluprosessia, jossa keskiössä ovat asiakkaan esille ottamat teemat ja tavoitteet. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on matalan kynnyksen psykososiaalista tukea soveltuen lievempien psyykkistä hyvinvointia kuormittavien asioiden työstämiseen. Lyhytterapia ei kuitenkaan ole psykoterapiaa tai lyhytpsykoterapiaa. Ratkaisukeskeiseen lyhytterapiaan ei vaadita lähetettä tai diagnoosia. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja niistä ei tehdä kirjauksia.

Hinta: 45€ /45 min (sis.alv)

 •         Vastaanotto Turun keskustassa Puolalankadulla tai etänä
 •         Varaa aika sähköpostilla: johanna@stromback.fi

Tarinani

Olen työnohjaaja, uraohjaaja, sovittelija, kouluttaja ja lyhytterapeuttiopiskelija sekä kolmen lapsen äiti Kaarinasta. Vapaa-aikani kuluu perheen ja liikuntaharrastusten parissa. Pidän luonnossa liikkumisesta, hyvistä keskusteluista sekä ruuanlaitosta. Kiinnostuin työnohjauksesta alun perin työskennellessäni sosiaalityöntekijänä Turun kaupungilla 2000-luvun alkupuolella.

Perustin toiminimen Tmi Johanna Strömbäck vuonna 2018, koska haaveenani oli ollut pitkään työskennellä työhyvinvointipalveluiden parissa. Teen yrittäjänä töitä niin asiantuntijoiden kuin yrittäjien sekä eri alojen tiimien, työyhteisöiden, esihenkilöiden ja vapaaehtoisten kanssa.

Tavoitteenani on, että ihmiset tulisivat kuulluiksi, kohdatuiksi ja nähdyiksi työnohjauksissani ja yhdessä ajattelemalla heidän toimijuutensa työelämässä vahvistuisi. En tarjoile valmiita ratkaisuja vaan uskon, että kaikki tieto ja taito löytyvät jo työntekijöiltä ja organisaatioilta itseltään. Tavoitteenani on ohjata prosessia dialogisesti niin, että nuo tiedot ja taidot tulevat tarkoituksenmukaiseen käyttöön luovasti sekä innovatiivisesti. Palveluni perustuu luottamukselliseen ja keskustelevaan työtapaan. Toteutan kaikissa ohjaus- ja terapiasuhteissani, koulutuksissani ja valmennuksissani asiakaslähtöistä dialogista ja ratkaisukeskeistä ohjaustapaa. Olen sitoutunut noudattamaan työssäni ohjaus-, koulutus- ja terapia-alan eettisiä ohjeistuksia.

Työkokemus

Olen työskennellyt erilaisissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä sosiaalialalla yli 10 vuotta järjestö-, projekti- ja viranomaistehtävissä. Minulla on työkokemusta muun muassa järjestötyöstä, uravalmennuksesta, aikuis- ja lapsiperhesosiaalityöstä sekä asunnottomien-, marginaaliryhmissä elävien-, mielenterveys- ja päihdeongelmaisten sosiaalityöstä. Lisää työkokemuksestani löydät LinkedInistä.

Koulutus

Koulutukseltani olen sosiologi, valtiotieteiden maisteri (VTM), valmistunut Turun yliopistosta vuonna 2011. Lisäksi olen suorittanut opettajan pedagogiset opinnot aikuiskasvatustieteestä (Turun yliopisto 2012). Marraskuussa 2019 valmistuin voimavarakeskeiseksi työnohjaajaksi ja prosessikonsultiksi (Dialogic ja Turun kesäyliopisto 2019). Olen täydentänyt ohjausalan osaamistani suorittamalla Perhehoitoliiton työnohjaajien täydennyskoulutuksen (Perhehoitoliitto ry 2020) ja Suomen sovittelufoorumin (SFF:n) hyväksymän työyhteisösovittelijavalmennuksen (Turun kesäyliopisto 2021).  Tällä hetkellä opiskelen ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi Turun kesäyliopistossa (valmistuu 02/2026).

Yhteystiedot

Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää palveluistani tai varaamaan ajan?

Johanna Strömbäck

VTM, pedagoginen pätevyys ,Työnohjaaja (STOry), Työyhteisösovittelija (SFF), Uraohjaaja

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeuttiopiskelija (Siria)

+358414343930

johanna@stromback.fi

Palvelukielet: suomi, ruotsi ja englanti.

Palveluiden lähitoteutukset pääsääntöisesti Varsinais-Suomen, Uudenmaan, ja Pirkanmaan alueilla.

Kaikki palvelut myös etätoteutuksena valtakunnallisesti.